19h ngày 26/12, xà lan 600 tn do Lê Minh Th, 35 tui điu khin chy trên sông Tin thuc xã Tn M, huyn Ch Mi (tnh An Giang) đâm vào ghe ch 20 tn basa làm ghe chìm, thit hi 220 triu đồng