Hỏi: Tôi muốn thành lập một công ty kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế thì cần phải đáp ứng những điều kiện gì? (Trần Ánh Nguyệt, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời: Theo quy định của Luật Du lịch năm 2005 và Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế cần đáp ứng những điều kiện sau:

- Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề du lịch lữ hành quốc tế;

- Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương cấp;

- Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 47 của Luật Du lịch;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

- Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

- Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ, mức ký quỹ là 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

- Quản lý hoạt động lữ hành;

- Hướng dẫn du lịch;

- Quảng bá, xúc tiến du lịch;

- Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

- Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.

Nếu bạn thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì doanh nghiệp của bạn được phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

Luật sư Nông Thị Hồng Hà (Công ty Luật Hồng Hà - 114 Phan Kế Bính, Hà Nội)