9h30' ngày 12/4, ch Nguyn Th Kim Soàn, 48 tui, trú ti p Bù Tam, xã Lc Quang, huyn Lc Ninh (tnh Bình Phước) đang đi xe máy khu vc p Bù Tam b Nguyn Xuân Trình, 19 tui, trú ti p 1, xã Lc Đin (huyn Lc Ninh) và Nguyn Hu Hu, 21 tui, trú ti p 6, xã Lc Thun (huyn Lc Ninh) đi xe máy không bin s git si dây chuyn vàng. Khi 2 tên đến bán si dây chuyn cướp được cho tim vàng Ngc Dung ch Lc Ninh thì b Công an huyn Lc Ninh phát hin bt gi