22h30 ngày 12/4, ti quán karaoke Hng Nga phường An M, th  Tam K (tnh Qung Nam) có 2 nhóm thanh niên đến hát. Mt nhóm gm Nguyn Quc Công, 21 tui khi II, xã Khâm Đức, huyn Phước Sơn; Phan Thanh Minh, 22 tui xã Tam Dân, huyn Phú Ninh và Châu Quang Thanh xã Bình An, huyn Thăng Bình. Nhóm kia gm Võ Đăng Triu, 20 tui, Trn Quang Sinh, 20 tui đều phường Hòa Hương, th xã Tam K, Nguyn Anh Thư và Ngô S Duy Cường cùng 20 tui, phường An Sơn, th xã Tam K. Do tranh giành hát karaoke, hai nhóm gây g đánh nhau.  Cường dùng đon ng nước đánh Công b thương nng và đã chết trên đường đi cp cu. Công an Th xã Tam K đã bt gi tên Cường điu tra làm rõ