* 20h ngày 6/6, ti khách sn Bình Dân 2, phường M Long, Tp Long Xuyên (tnh An Giang), Công an địa phương bt gi Nguyn Thành Đức, 25 tui và Nguyễn Hoàng Anh, 22 tui (c 2 qun Ninh Kiu, Tp Cn Thơ) tàng tr ma tuý, thu 8 cc hê-rô-in và 13 gói thuc tân dược. Công an địa phương đang giám định s tân dược này.

* 15h ngày 5/6, ti khi 6, th trn Khâm Đức, huyn Phước Sơn (tnh Qung Nam), Công an huyn Phước Sơn kim tra, phát hin Đặng Minh Tâm, 26 tui, th trn Khâm Đức đang s dng ma tuý, thu 1 gói hê-rô-in. Qua đấu tranh, khai thác, Tâm khai nhn mua ma tuý ca Trn Văn Thanh, 21 tui, cùng khi 6, th trn Khâm Đức (huyn Phước Sơn). 2h ngày 6/6, Công an huyn Phước Sơn bt Thanh. khám xét nhà Thanh, Công an huyn thu 156,23g và 10 gói hê-rô-in, 16.950.000 đồng, 1 cân tiu ly. V vic đang được điu tra m rng