* 19h20' ngày 2/4, Công an qun Lê Chân, Tp Hi Phòng bt Trn Kim Thanh, 46 tui t 54 phường Nghĩa Xá, qun Lê Chân, Tp Hi Phòng tàng tr và mua bán trái phép cht ma tuý. M rng điu tra, 2h ngày 3/4, Công an qun Lê Chân bt tiếp Hoàn Th Liên 187 Trn Nguyên Hãn, qun Lê Chân, thu gi 2 gói hê-rô-in, 12.200USD, hơn 30 triu đồng, 1 cân tiu ly