Trả lời: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 sau đây gọi là BLHS năm 2015) đã bỏ hình phạt tử hình ở 7 tội danh: (1) Cướp tài sản; (2) Sản xuất, buôn bán hàng cấm là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; (3) Tàng trữ trái phép chất ma túy; (4) Chiếm đoạt chất ma túy; (5) Phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; (6) Tội chống mệnh lệnh; (7) Đầu hàng địch; đồng thời, BLHS năm 2015 cũng đã bỏ tội danh hoạt động phỉ trước đây có quy định hình phạt tử hình. Như vậy, BLHS năm 2015 vẫn duy trì hình phạt tử hình đối với 18 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong BLHS năm 2015 thuộc 7/14 nhóm tội phạm, giảm 11 tội danh so với BLHS năm 1999 và giảm 4 tội danh so với BLHS (sửa đổi năm 2009).

Việc bỏ hình phạt tử hình đối với các tội danh nêu trên là thể chế hóa chủ trương hạn chế áp dụng hình phạt tử hình được khẳng định tại các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và bám sát tinh thần nội dung quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền sống của con người.

Theo đó, Điều 40 của BLHS đã xác định rõ tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.

Ban PL-BĐ