Trước đó, ngày 18-8-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 5-10-2017.

Nội dung công văn nêu rõ: Để triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Bộ Công yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện ngay một số nội dung sau: Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý, xử phạt vi phạm hành chính hoặc có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội để nắm vững và thực hiện đúng.

Biểu mẫu sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND thực hiện theo quy định tại Khoản 34, Điều 1 của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cho đến khi Bộ Công an có quy định, hướng dẫn cụ thể. 

Đối với biểu mẫu Nghị định số 97/2017/NĐ-CP không quy định thì sử dụng biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND, bao gồm: Quyết định giao phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (mẫu số 18/QĐ-GPT); Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (mẫu số 23/QĐ-TLHĐĐGTS); 

Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (mẫu số 24/QĐ-TLHĐXLTVPT); Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (mẫu số 26/QĐ-TX); Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (mẫu số 27/QĐ-BPQL); Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất (mẫu số 28/QĐ-BPQL); 

Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh (mẫu số 33/BB-TBL); Biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính (mẫu số 35/BB-GNN); Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn (mẫu số 36/BB-BT); Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (mẫu số 44/BB-BGTVPT); Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho cơ quan điều tra (mẫu số 45/BB-BGHS); 

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (mẫu số 47/TB-TGN); Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số 48/TB-CCHC); Thông báo về việc xử phạt trục xuất (mẫu số 49/TB-TX); Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất (mẫu số 50/TTLL-TX); 

Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (mẫu số 51/BTK). Đồng thời giao Tổng cục Cảnh sát chủ trì, phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP, Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, tập hợp những khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh mới, báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính; tư pháp; Tổng cục Cảnh sát) để hướng dẫn kịp thời.

Nguyễn Hương