16h30 ngày 8/2, ti xã Tương Bình Hip, th xã Th Du Mt (tnh Bình Dương), Công an th xã Th Du Mt bt qu tang Nguyn Văn Bình, 28 tui, xã Chánh MĐỗ Thành Danh, 25 tui, xã Tân An (th xã Th Du Mt) đang t chc c bc dưới hình thc ghi s đề. Tang vt thu gi gm 2 phơi đề, 7,2 triu đồng, 1 xe máy