Cụ thể, nếu giá dầu thô WTI có giá dưới 60 USD/thùng, mức thuế nhập khẩu với hai nhóm: xăng, dầu hỏa và diezen, mazut cùng 40%. Quy định cũ trong công văn Bộ ban hành ngày19/1/2010, mức thuế nhập khẩu hai nhóm hàng này lần lượt 30% và 25%,và chỉ đề cập giá dầu thấp nhất là 45 USD.

Ngoài ra, trong công văn mới còn quy định, đối với giá dầu thô từ 60-75 USD/thùng, mức thuế cũng tăng lên lần lượt 35% và 30%, thay vì 25% và 20% như quy định cũ. Nếu giá dầu thô từ 75-95 USD/thùng, mức thuế mới là 25% và 20%, thay vì 20% và 15%.

H.A.