Cụ thể, đối với tổ chức, doanh nghiệp, các ngân hàng cam kết cho 56 dự án vay với số tiền là 6.964 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân cho 46 dự án với dư nợ đạt 3.144 tỉ đồng.

Các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho 28.922 hộ gia đình, cá nhân với số tiền là 13.461 tỉ đồng (đã giải ngân 9.149 tỉ đồng). 

Trong đó 10.907 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 4.362 tỉ đồng, 15.508 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.029 tỉ đồng, 2.507 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.070 tỉ đồng.

P.H.