Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 1367,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014 và bằng 32,6% GDP bao gồm, vốn khu vực Nhà nước đạt 519,5 nghìn tỷ đồng; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 529,6 nghìn tỷ đồng; vốn khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 318,1 nghìn tỷ đồng. 
Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước ước tính đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6 kế hoạch năm và tăng 6,1% so với năm 2014. Từ đầu năm đến thời điểm 15-12-2015 đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được 2013 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 15,58 tỷ USD, tăng 26,8% về số dự án.

Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014. Vốn FDI thực hiện năm 2015 ước tính đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm trước.

L. Hiệp