Các nội dung được đưa ra tại Đại hội là: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước; một số nội dung liên quan đến công tác dân sự.

Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc trình bày kết quả kinh doanh năm 2015. Theo đó, tính đến ngày 31-12-2015: tổng tài sản của VietinBank 779.483 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ tín dụng: 676.688 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước; nguồn vốn huy động: 711.785 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước; vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng; vốn điều lệ 37.234; lợi nhuận trước thuế: 7.345 tỷ đồng, tăng 0,6%; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: 0,73%...

Đại hội cũng công bố các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 với những con số ấn tượng như: Tổng tài sản: 889.550 tỷ đồng; dư nợ tín dụng: 789.492 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: dưới 3%....Với các chỉ tiêu này, VietinBank phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu về lợi nhuận và hiệu quả sinh lời trong hệ thống ngân hàng thương mại, không ngừng đa dạng hóa cơ cấu thu nhập hoạt động, tăng tỷ trong thu nhập ngoài lãi và thu dịch vụ. Với mức lợi nhuận kỳ vọng, dự kiến ROAA của VietinBank năm 2016 trong khoảng 0,9% - 1,2% và ROAE đạt từ 10%-11%.

Liên quan đến việc sáp nhập với GPBank, VietinBak dự kiến sẽ tăng vốn chủ sở hữu lên đến 64.000 tỷ đồng, tiếp tục là ngân hàng sẫn đầu về vốn điều lệ, đáp ứng yêu cầu về vốn theo chuẩn mực quốc tế Basel II, nâng cao vị thế cạnh tranh của VietinBank trên thị trường khu vực và quốc tế. Cũng tại cuộc Đại hội này, VietinBank không chia cổ tức trước sáp nhập (trừ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp quy định pháp luật và chính sách Nhà nước).

Kết thúc quý I/2016, kết quả lợi nhuận và các chỉ tiêu kinh doanh của VietinBank vô cùng ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 2.405 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua. 

Cụ thể, các chỉ tiêu kinh doanh VietinBank đạt được trong quý I/2016 là: Tổng tài sản: 791 ngàn tỷ đồng, tăng 12 nghìn tỷ đồng (2%) so với đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái; Dư nợ tín dụng: 688 ngàn tỷ đồng, tăng gần 12 ngàn tỷ đồng (2%) so với đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn trung bình ngành ngân hàng; Cho vay nền kinh tế: 553 ngàn tỷ đồng, tăng 15 ngàn tỷ đồng (3%) so với đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng nguồn vốn: 721 ngàn tỷ đồng, tăng 9 nghìn tỷ đồng(1,3%) so với đầu năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: 0,8% ; Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay: 0,99%; Lợi nhuận trước thuế: 2.405tỷ, tăng 54% so với Quý 1/2015, là mức lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua.

Cao Hồng