Cụ thể, trong 5 tháng năm nay có 55 dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 98,3 triệu USD; 14 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 84,8 triệu USD. 

Trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 81,9 triệu USD; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 37,1 triệu USD; thông tin và truyền thông đạt 31 triệu USD; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 18,2 triệu USD. 

Trong 5 tháng có 25 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với 59,8 triệu USD; Hoa Kỳ 44,3 triệu USD; Campuchia 38 triệu USD; Malaysia 14,2 triệu USD

Lưu Hiệp