Cụ thể, theo cơ quan này, trước mắt giữ nguyên hoạt động và tổ chức bộ máy của 3 chi cục thuế là: Chi cục Thuế quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trên địa bàn TP Thủ Đức thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế trên địa bàn các phường thuộc TP Thủ Đức trực thuộc TP Hồ Chí Minh. 

Thời gian triển khai thi hành kể từ ngày 25/1/2021 cho đến khi có văn bản quy định khác của cấp có thẩm quyền về tổ chức bộ máy cơ quan thuế TP Thủ Đức. 

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm phân công 1 chi cục thuế làm đầu mối để tổng hợp chung tình hình quản lý thuế của 3 chi cục thuế và cử lãnh đạo cục thuế phụ trách, điều hành, phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Thủ Đức để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế trên địa bàn, đơn vị đầu mối có trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động quản lý thu thuế trên địa TP Thủ Đức và thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác các cơ quan địa phương và trung ương.

H.A.