Theo Bộ Tài nguyên -  Môi trường, giai đoạn 2011-2015, tổng thu ngân sách của ngành tài nguyên môi trường hiện đạt 2.323.374 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước là 1.828.573 triệu đồng.

Dự kiến, giai đoạn 2016 – 2020, nguồn thu ngân sách sẽ đạt 6.927.185 triệu đồng, tăng 289% so với giai đoạn 2011- 2015, chủ yếu dự kiến tăng thu từ nguồn tiền cấp quyền khai thác khoảng sản. Tổng dự chi từ các nguồn thu này là 615.361 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước là 6.311.824 triệu đồng, tăng so với giai đoạn 2011 – 2015 là 345%.

K. Vy