Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cho biết, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu và đề xuất xây dựng Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, nhằm thực hiện công tác quản lý trên các lĩnh vực này phù hợp với những nguyên tắc, quy luật thị trường hướng tới phát triển nhanh và bền vững trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Theo đó, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức triển khai thực hiện Đề án quan trọng này, yêu cầu phải hoàn thành vào năm 2018.

Nhiều ý kiến của các chuyên gia thống nhất cho rằng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững theo nội dung Nghị quyết 11 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu vào các hiệp định thương mại thế hệ mới cũng như các cam kết quốc tế về môi trường, biến đổi khí hậu… Do đó, đòi hỏi phải có cách tiếp cận phù hợp để khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đáp ứng với các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, xét trong bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện.

Văn Hào