Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước qua tài khoản Thanh tra Bộ số tiền hơn 64 tỷ đồng; yêu cầu nộp ngân sách Nhà nước địa phương trên 6,7 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ giá trị so với hợp đồng BOT số tiền trên 2.825 tỷ đồng; yêu cầu xử lý kinh tế khác trên 1.457 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. 

Đồng thời, Thanh tra Bộ GTVT chủ trì triển khai 126 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 10,46 tỷ đồng và xử lý kinh tế khác trên 11,12 tỷ đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hành chính đối với các vi phạm trong lĩnh vực chuyên ngành…

Phạm Huyền