Trong đó thu nội địa 513,2 nghìn tỷ đồng, bằng 95,2%; thu từ dầu thô 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 107,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 151,1 nghìn tỷ đồng, bằng 98,1%. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11 ước tính đạt 894,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 145,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 140,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,1%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 629,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5%; chi trả nợ và viện trợ 119,4 nghìn tỷ đồng, bằng 99,5%.

Phan Đức