Bên cạnh kết quả thu hồi nợ thuế, công tác thu NSNN của ngành Hải quan đến nay cũng đạt được kết quả khả quan. Cập nhật đến ngày 26-11, số thu toàn ngành được 225.435 tỷ đồng, đạt 100,6% so với dự toán thu NSNN năm 2014. Trong đó, nguồn thu từ thuế XNK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường được 84.953 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng 140.194 tỷ đồng; các khoản thu khác 288 tỷ đồng. Tổng cục Hải quan ước tính, cả năm 2014 thu được khoảng 248.500 tỷ đồng, đạt 110,9% dự toán năm 2014, tăng 12,2% so với thực hiện năm 2013 (221.433 tỷ đồng).

L.Hiệp