Cùng với đó, những sửa đổi về chính sách đã giúp giảm tần suất khai thuế của doanh nghiệp từ 20 lần khai/năm xuống còn 12 lần khai/năm. 

Công tác khai thuế, nộp thuế điện tử được đẩy mạnh. 

Đến nay, 98% số doanh nghiệp đã thường xuyên khai thuế điện tử và 92,7% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

H.A