Đồng thời, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Bên cạnh nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan, nhất là đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có rủi ro cao.

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các cục Hải quan địa phương tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng bách hóa, hàng tiêu dùng nhập khẩu có rủi ro cao.

Trong đó có nội dung doanh nghiệp phải khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa để giúp cơ quan Hải quan có sự sàng lọc, phân luồng kiểm tra hợp lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có hành vi vi phạm.

Trân Trân