Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng được triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (gói 30 nghìn tỷ) khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở trong hệ thống theo quy định.

Đối với các khoản giải ngân cho vay khách hàng cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở kể từ ngày 1-6-2016 đến ngày 1-8-2016, đáp ứng quy định của Chương trình và đủ điều kiện áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định, NHNN yêu cầu các ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch lãi suất hoặc bù trừ cho khách hàng theo thời hạn.

Chậm nhất đến ngày 30-9-2016, các ngân hàng hoàn thành việc thực hiện thoái thu lãi cho khách hàng hoặc bù trừ cho khách hàng vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được NHNN tái cấp vốn.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các ngân hàng về số liệu cam kết cho vay đến thời điểm 10-5-2016, NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ về đối tượng, số tiền gia hạn giải ngân tái cấp vốn và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Vì vậy, đối với phần cam kết cho vay khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình vượt số tiền đã báo cáo NHNN thời điểm 10-5-2016, các ngân hàng tự cân đối nguồn vốn để cho vay theo hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chương trình.

H.A.