Ông Nguyễn Hữu Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế cho biết: Khung giá tính thuế tài nguyên và cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên là một trong những cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu giá tính thuế tài nguyên, phục vụ cho việc quản lý giá tính thuế tài nguyên thống nhất trên toàn quốc, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro trong quản lý thu thuế tài nguyên, công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến thuế tài nguyên; góp phần khuyến khích việc khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên của đất nước.

Ngày 9-6-2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2533/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát, xác định mức giá tính thuế tài nguyên của mỗi loại tài nguyên, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét để tiếp tục áp dụng theo Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh đã ban hành nếu còn phù hợp, hoặc ban hành văn bản điều chỉnh đối với loại tài nguyên trong Bảng giá không còn phù hợp với Khung giá chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 1-7-2017.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với các nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 

Có 2 trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên, gồm: Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của Khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành; phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong Khung giá tính thuế tài nguyên. Những quy định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2017.

Trân Trân