Cụ thể, đối với mua sắm xe ôtô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án: Từ ngày 1-1-2018, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe ôtô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 1-1-2018.

Việc mua sắm xe ôtô đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, viện trợ không hoàn lại trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô: Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ôtô; 

Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ôtô thì việc mua xe ôtô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Việc mua sắm xe ôtô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo quy định.

H.A.