HDBank là ngân hàng TMCP đầu tiên được Bộ Tài chính lựa chọn là đầu mối cho vay lại và chia sẻ 20% rủi ro tín dụng với Bộ Tài chính. 

HDBank đã trực tiếp thực hiện thẩm định đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và sẽ thực hiện các thủ tục giải ngân, thu nợ, lãi, phí... ; kiểm tra, giám sát và quản lý toàn bộ quá trình sử dụng vốn vay trước, trong và sau khi giải ngân.

H.A.