Đây là những địa phương có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên nằm trong số 100 quận/huyện bị xem xét tạm dừng. 

Sau khi thống nhất với phía Hàn Quốc về việc tạm dừng một số địa phương có tỷ lệ lao động ở lại cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao, Bộ LĐ- TBXH vừa ban hành Công văn số 1684/LĐTBXH-QLLĐNN thông báo tới các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa… danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2019. 

Trong số đó Nghệ An là tỉnh có số lượng quận, huyện bị tạm dừng nhiều nhất với 7 huyện và TP Vinh, thị xã Cửa Lò.

P.H.