Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 35.558 hộ với số tiền 16.736 tỷ đồng. Trong đó đã giải ngân cho 35.554 hộ với số tiền 10.072 tỷ đồng. Đối với tổ chức đã cam kết cho vay 58 dự án với số tiền là 7.374 tỷ đồng, trong đó đã tiến hành giải ngân cho 53 dự án vay, với dư nợ đạt 3.837 tỷ đồng.

H.A đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay này là 5%/năm. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

H.A