Riêng nguồn vốn ODA, tổng số vốn được KBNN kiểm soát, xác nhận đủ điều kiện để giải ngân 8 tháng đầu năm là 18.019,2 tỷ đồng, đạt 37,6% kế hoạch vốn Chính phủ giao. 

Đến nay có một số địa phương có vốn ODA đã kiểm soát, xác nhận tại KBNN đạt tỷ lệ khá cao: Hà Nội 1.517 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch; Phú Thọ 264,5 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch; Kiên Giang 136 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch; Đà Nẵng 377,2 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch...

H.A.