Về nộp thuế điện tử, đã có 98,25% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, với tổng số tiền thuế đã nộp trong năm 2018 là 236.038 tỷ đồng. Về hoàn thuế điện tử, tính từ đầu năm 2018 đến ngày 20-5-2018, cơ quan thuế đã tiếp nhận 7.095 hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử, chiếm tỷ trọng gần 90% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Trong đó, đã giải quyết 5.308 hồ sơ với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 25.655 tỷ đồng.

H.A.