Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,6%; may mặc tăng 12,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,5%; phương tiện đi lại tăng 11,1%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2018 ước tính đạt 539,6 nghìn tỷ đồng.

Doanh thu du lịch lữ hành năm nay ước tính đạt 40,9 nghìn tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ khác 2018 ước tính đạt 509,13 nghìn tỷ đồng. Một số địa phương có mức tăng doanh thu bán lẻ khá cao như Vĩnh Phúc tăng 14,9%; Hải Phòng tăng 13,9%; Thanh Hóa tăng 13,5%; TP Hồ Chí Minh tăng 13,2%; Nghệ An tăng 13%; Hà Nội tăng 11%.

Phan Đức