Tổng vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm cần phải thoái tiếp là gần 15,7 nghìn tỷ đồng, trong đó lĩnh vực chứng khoán còn gần 118,2 tỷ đồng, lĩnh vực ngân hàng tài chính hơn 8.722 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm gần 546,5 tỷ đồng, lĩnh vực bất động sản gần 6.079 tỷ đồng và quỹ đầu tư là 212,1 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, năm 2014, số vốn các đơn vị đã thoái khỏi 5 lĩnh vực trên là 4.257,8 tỷ đồng, nhưng đã đầu tư thêm hơn 1.401 tỷ đồng, nên tổng số vốn cần phải thoái là hơn 25.218 tỷ đồng.

H.A.