Năm 2011, lượng kiều hối về Việt Nam là 9 tỷ USD, năm 2012 là 10 tỷ USD và năm 2013 là 11 tỷ USD. Một số dự báo của các tổ chức kinh tế - tài chính gần đây cho thấy, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2014 sẽ tiếp tục khả quan. Lượng kiều hối chuyển về nước tăng qua các năm gần đây chủ yếu do các chính sách của NHNN và của từng NHTM nhằm khuyến khích người Việt Nam chuyển tiền về nước. Các giải pháp mở rộng mạng lưới chuyển tiền và chi trả kiều hối được thực hiện qua các kênh: Hệ thống NHTM, tổ chức kinh tế, hải quan, bưu điện… tạo thuận lợi cho hoạt động gửi tiền về nước của người Việt Nam ở nước ngoài.

H.A.