Trong đó, NHNN vừa bổ sung thêm 3 trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác. Các tổ chức được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được NHNN xem xét, chấp thuận bằng văn bản căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp. Như vậy, sẽ có 17 nhóm đối tượng được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. 

Còn lại, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác (bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng, thỏa thuận) của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối.

H.A.