Đặc biệt hơn, chất lượng hoạt động, năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và khả năng kiểm soát rủi ro của các CTCK đã được nâng cao. 

Cũng theo UBCKNN, kết quả hoạt động kinh doanh của các CTCK trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay diễn biến theo chiều hướng tăng lên, số lượng các CTCK hoạt động có hiệu quả ngày càng nhiều hơn và lợi nhuận cũng được tăng lên. 

Cụ thể, tính đến hết năm 2015 số lượng CTCK hoạt động kinh doanh có lãi tăng 30% so với năm 2011, với tổng lợi nhuận sau thuế là trên 2.200 tỷ đồng, trong khi tại thời điểm 31-12-2011 tổng lợi nhuận sau thuế của các CTCK là âm.

H.A.