Một trong những nội dung sửa đổi chính của thông tư là bổ sung biện pháp xử lý can thiệp sớm trong giám sát ngân hàng. Theo đó, các biện pháp xử lý sẽ bao gồm:

Khuyến nghị, cảnh báo; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; áp dụng can thiệp sớm và kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý giám sát ngân hàng khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng bổ sung quy định về áp dụng can thiệp sớm đối với đối tượng giám sát ngân hàng. Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh, tình hình hoạt động của đối tượng giám sát ngân hàng, chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, trình Thống đốc NHNN xem xét, ban hành văn bản áp dụng can thiệp sớm đối với đối tượng giám sát ngân hàng lâm vào một trong các trường hợp quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đó là trường hợp các tổ chức tín dụng không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả, không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn, xếp hạng dưới mức trung bình theo quy định của NHNN...

H.A.