Số vốn này bao gồm 2.500 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp và 600 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của DATC, xuất quỹ hỗ trợ sắp xếp phát triển DN để bổ sung vốn điều lệ cho công ty này, đồng thời đề xuất xử lý trong trường hợp các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật không đủ để bổ sung vốn điều lệ cho DATC.

V.H.