Trong đó có bỏ thành phần bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Quản lý mỹ phẩm trên thị trường.

Đối với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của CGMP-ASEAN bỏ các thành phần: Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư. Chương trình tập huấn, đánh giá kết quả tập huấn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” tại đơn vị. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. Nghị định 155 cũng bãi bỏ một số quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. Từ ngày 12/11/2018, Nghị định chính thức có hiệu lực.

Thanh Hằng