Như vậy, bội chi ngân sách là 6 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, trong số thu ngân sách 814,2 nghìn tỷ đồng, thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59% dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%.

Riêng trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 90,2 nghìn tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 109,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 128,2 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8%; thu thuế thu nhập cá nhân 59,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 26,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 74,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6%.

Trong số chi ngân sách 820,2 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 573 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán năm; chi đầu tư phát triển đạt 166,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; chi trả nợ lãi 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9%.

B.K.