Phát biểu tham luận tại phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Quyền tham gia vào quá trình phát triển và được thụ hưởng những thành quả của phát triển là một trong những quyền con người cơ bản, thể hiện khát vọng chung của mọi người dân; nêu rõ Tuyên bố Quyền phát triển của LHQ đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều khuôn khổ hợp tác quốc tế, đặc biệt là các thoả thuận lịch sử như Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và Thoả thuận Paris về Biến đổi khí hậu; nhấn mạnh quyền phát triển cần được tiếp cận một cách đồng bộ từ nhiều khía cạnh và không thể tách rời các quyền con người khác, trong đó có quyền được sống trong hoà bình, an ninh và thịnh vượng và trong một hệ sinh thái bền vững.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ tất cả các quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường phát triển và phương thức bảo đảm quyền phát triển cho người dân; nêu bật sự cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, chấm dứt áp đặt và chính trị cường quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và bảo đảm quyền phát triển tại mọi quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam đã và đang nỗ lực cao nhất nhằm bảo đảm quyền phát triển cho mọi người dân, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển; lồng ghép quyền phát triển vào mọi chủ trương, chính sách, nhất là các chính sách-chương trình liên quan đến ba trụ cột của phát triển bền vững là tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; đồng thời đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương và cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người dân. 

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết nghiêm túc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, sẵn sàng hợp tác với LHQ và các nước nhằm thúc đẩy quyền phát triển của mọi quốc gia và mọi người dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. 

H.Chi