Theo đó, phạm vi của cuộc điều tra thống kê này là toàn bộ các doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi cả nước, gồm các Tập đoàn/Tổng Công ty 90/Tổng Công ty 91, các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

Để cuộc điều tra thống kê đạt kết quả tốt, Bộ TT&TT đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở TT&TT chủ trì tổ chức thực hiện, có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng điều tra có trụ sở chính tại địa bàn thực hiện nghiêm túc quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT, báo cáo chính xác, đầy đủ và đúng thời gian các chỉ tiêu thống kê theo phiếu điều tra.

H.T.