Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào tiến hành từ ngày 18 – 22-1-2016 tại Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có Điện mừng nêu rõ, Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một sự kiện chính trị trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc đề ra đường lối nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em, Việt Nam luôn ủng hộ và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; xây dựng thành công nước Lào hoà bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do các vị lãnh đạo tiền bối của hai nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cùng nhau dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, là quan hệ có tính sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, góp phần tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

PV