Nội dung bức điện có đoạn viết: “61 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đặc biệt, sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân Lào đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định luôn ủng hộ, tin tưởng vững chắc rằng, tiếp tục truyền thống và phát huy những thành tựu đã đạt được, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa”.

Cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng tới đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương cũng đã đến chúc mừng Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

H.Chi