Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan bảo đảm tất cả các công trình xây dựng phải được kiểm tra, kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng, sau đó mới xử lý cưỡng chế.

Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm tồn đọng; các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp gây bức xúc dư luận; các trường hợp thửa đất, công trình thuộc diện "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, các địa phương và đơn vị liên quan rà soát, thống kê đầy đủ, phân loại vi phạm, xác định rõ trách nhiệm; công khai danh mục công trình vi phạm, xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết, xử lý theo thẩm quyền, rõ thời gian, rõ tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại (197 công trình) và các trường hợp xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

UBND thành phố cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về những vi phạm trật tự xây dựng phát sinh mới và kết quả xử lý đối với 197 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Đối với xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm mới hoặc không xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng theo yêu cầu của UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

Trường hợp cần thiết, có thể tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý, khắc phục.

Nhật Uyên