Bộ Tài chính cho biết, trước ngày 1-1-2018, việc trang bị xe ôtô công được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg (Quyết định 32) của Thủ tướng Chính phủ. 

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực từ 1-1-2018), Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô thay thế quy định tại Quyết định 32 và đã trình Chính phủ xem xét ban hành tại tờ trình số 144/TTr-BTC ngày 4-10-2017. 

Theo đó, việc trang bị xe ôtô công khi nghị định được ban hành và có hiệu lực thi hành sẽ giảm đáng kể… 

B.K.