Lợi thế nổi bật của vùng Bắc Trung Bộ là hệ thống 9 di sản thiên nhiên, văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận; đã tạo dựng được một số thương hiệu du lịch như Huế nổi tiếng với sản phẩm di sản và du lịch lễ hội, hang Sơn Đoòng có giá trị nổi bật toàn cầu, Con đường di sản miền Trung, con đường Hồ Chí Minh huyền thoại. 

Tuy nhiên, sản phẩm phát triển còn rời rạc, thiếu tính liên kết giữa các sản phẩm du lịch của các địa phương trong vùng. 

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thực trạng, dự thảo Đề án Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng Bắc Trung Bộ do Viện Nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng đưa ra định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao cho vùng Bắc Trung Bộ.

Trân Trân