Sáng 21-9, Bộ Chính trị đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gồm 7 đồng chí, trong đó có 3 đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư tham gia Đảng ủy và Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tại lễ công bố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng... (Đầu đề do CAND đặt).

Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị khoá XII về việc chỉ định Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng cách mạng rất quan trọng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. 

Trong suốt hơn 70 năm qua, Đảng bộ Công an Trung ương không ngừng phát triển, trưởng thành. Năm 1945, mới là một Chi bộ Nha Công an Trung ương trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng Trung ương; đến năm 1956, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết về việc thành lập Đảng đoàn Bộ Công an. Tháng 11-1979, Đảng bộ Bộ Nội vụ được thành lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ công bố.

Tháng 8-1990, Bộ Chính trị khoá VI ban hành Quyết định số 110-QĐ/TW về việc thành lập Đảng uỷ Công an Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới, nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới.

Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, do Bộ Chính trị chỉ định gồm một số đồng chí là Uỷ viên Trung ương và một số đồng chí không là Uỷ viên Trung ương công tác trong ngành công an, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Thường vụ.

Đến dự buổi lễ trọng thể hôm nay, tôi xin đề nghị với các đồng chí một số vấn đề sau:

Một là, Đảng uỷ Công an Trung ương phải thật sự là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác công an. 

Tiếp tục phát huy truyền thống, kế thừa kinh nghiệm làm việc của Đảng uỷ Công an Trung ương các nhiệm kỳ trước, Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ này phải đem hết tâm lực phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Từng đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương phải thực sự gương mẫu, cần, kiệm, liêm, chính; chí công vô tư; nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong chỉ đạo, trong hành động; có ý thức trách nhiệm cao đóng góp vào các quyết định chung của Đảng uỷ Công an Trung ương; thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo. 

Phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ để phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hai là, thực hiện có nền nếp và tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ.

Trong sinh hoạt phải bảo đảm theo đúng quy chế, dân chủ, công khai; phát huy tính sáng tạo cá nhân; tôn trọng và phát huy trí tuệ tập thể; khi đã thống nhất thì ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện. Đối với những vấn đề quan trọng, phải bàn bạc, trao đổi kỹ, quyết định theo đa số. 

Đổi mới việc xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ. Trong từng thời điểm, phải bám sát tình hình thực tiễn để lựa chọn, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với các đại biểu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra"; vì vậy, từng đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ phải dành nhiều thời gian đi kiểm tra, nghiên cứu, nắm tình hình và làm việc với Công an các đơn vị, địa phương để trực tiếp chỉ đạo giải quyết công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; qua thực tiễn công tác, đề xuất, hiến kế để Đảng uỷ Công an Trung ương kịp thời ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng.

Ba là, Quy chế làm việc của Đảng uỷ Công an Trung ương; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương; là những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng, định hướng nhiệm vụ, xác định nguyên tắc, quy trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ trên tất cả các mặt công tác trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân.

Quy chế làm việc phải trên cơ sở kế thừa các khoá trước, phân định rõ, cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của tập thể và cá nhân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương theo hướng "chia" đầu việc, "cộng" trách nhiệm, "nhân" sức lãnh đạo.

Chương trình làm việc toàn khoá thể hiện sự chỉ đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng việc tổng kết và kiểm tra thực hiện; đồng thời phải điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những chủ trương lớn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho sát hợp với thực tiễn tình hình hoạt động của Đảng bộ Công an Trung ương.

Bốn là, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, chú trọng cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ban hành các nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác. 

Nâng cao năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, nhận diện sớm các nguy cơ đe doạ an ninh quốc gia để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự.

Năm là, phải đặc biệt coi trọng và tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, các tổ chức đảng trong Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; công tác cán bộ là khâu quyết định, tổ chức lực lượng Công an theo hướng "tinh, gọn, mạnh", cơ cấu tổ chức phù hợp.

Nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện và đề ra những giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết.

Thưa các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Trung ương Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang của mình, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Đảng uỷ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và nhiều thành công.

PV