Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp năm 2017, Ban Thường trực UBTƯ  MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã triển khai các nội dung nhiệm vụ theo chương trình phối hợp năm 2017 đã ký kết. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị

Công tác phối hợp có nhiều điểm tích cực như: Việc tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được triển khai nề nếp; phát huy được vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội; phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân. 

Đáng chú ý, ngày 24-7-2017, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức tổng kết đợt cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa". Qua 3 tháng cao điểm, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở 4 cấp đã tiếp nhận gần 200,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 26.882 căn nhà cho người có công với tổng giá trị hơn 737 tỷ đồng. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai nhiều cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực...

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Về chương trình hành động năm 2018, Hội nghị đã thống nhất tập trung vào 10 hành động phối hợp cụ thể: Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về các ngày truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên; phối hợp thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội; tổng kết 5 năm thực hiện các Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". 

Đồng thời, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp trong triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế", tuyên truyền thực hiện Luật Hợp tác xã, Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và kết quả thực hiện Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật. 

MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp trong công tác vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo; thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2019.

Anh Minh - Diệp Vinh