Kết luận nêu rõ, về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh còn giao biên chế sự nghiệp làm công việc của công chức trong cơ quan hành chính.

Tại thời điểm thanh tra, 12 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 39 viên chức để làm công việc của công chức và 4 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 18 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2018 và năm 2019 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, tuy nhiên thông báo tuyển dụng công chức không được niêm yết tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng…

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, có 5 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 1 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định pháp luật hoặc quy định của UBND tỉnh và 20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (trong đó có 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017) nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp… không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng. Về hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đến thời điểm thanh tra, còn 4 cơ quan, tổ chức ký và sử dụng 14 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước…

Nguyễn Hương