Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trao đổi với báo chí về những điểm mới của văn kiện đại hội lần này và quyết tâm của Vĩnh Phúc đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua một buổi sáng, Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày rất chi tiết, cụ thể. Phải khẳng định rằng có rất nhiều điểm mới trong các văn kiện. 

Trước tiên đó là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Văn kiện là báo cáo trung tâm, thể hiện ý chí, khát vọng, tầm nhìn cũng như tâm nguyện của Đảng, của cả dân tộc trong giai đoạn mới. Cho nên Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có kế thừa những giá trị cũ, phát huy những điểm mới trên có sở nghiên cứu khoa học rất bài bản. Có thể nói công tác chuẩn bị của đại hội lần này rất bài bản, công phu, chu đáo.

Ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với báo chí.

Điểm mới thứ hai trong báo cáo là xác định chủ đề và phương châm của đại hội. Ngoài 5 thành tố mang tính truyền thống của Đại hội XII thì trong chủ đề đại hội lần này đề cập rất sâu, rất cụ thể, rất kỹ về ý chí, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong môi trường hòa bình, ổn định. 

Điểm mới thứ ba trong Báo cáo chính trị đại hội lần này là khẳng định rất rõ vị thế của đất nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh rằng chúng ta chưa bao giờ có được vị thế, cơ đồ và tiềm năng như ngày hôm nay. Khẳng định đó được minh chứng bằng rất nhiều số liệu cụ thể, sự kiện cụ thể và con người cụ thể của đất nước ta trong cả nhiệm kỳ vừa qua. Việc xác định đó làm tiền đề, chỗ dựa và điều kiện cơ bản để chúng ta bước vào một nhiệm kỳ mới với một tâm thế mới, một niềm tin mới và quyết tâm mới.

Điểm mới thứ tư trong văn kiện đại hội lần này là việc xác định mục tiêu. Việc xác định mục tiêu trong văn kiện đại hội lần này bao gồm nhiều mục tiêu đại hội lần trước nhưng có bổ sung, làm rõ thêm một số yếu tố. Ngoài xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn đề cập rất sâu đến việc xây dựng cả hệ thống chính trị, củng cố lòng tin, đặc biệt là xây dựng ý chí, khát vọng của cả dân tộc, đặc biệt là khát vọng đổi mới, khát vọng vươn lên không chỉ của Đảng, của cả dân tộc mà còn của mỗi con người Việt Nam chúng ta.

Điểm mới thứ năm được đề cập rất sâu trong Báo cáo chính trị đại hội lần này là xác định những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ Đại hội XII có thể nâng lên tầm lý luận của Đảng, lý luận cách mạng trong nhiệm kỳ mới, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng mối đoàn kết chặt chẽ trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực. 

Đối với nguyên tắc lấy dân làm gốc thì trong Báo cáo chính trị cũng khẳng định một số nội hàm rất rõ ràng như thế nào là lấy dân làm gốc? Và tất cả mọi chính sách, mọi quan điểm, mọi chủ trương đều xuất phát từ dân và lấy dân làm mục tiêu để chúng ta phấn đấu, làm mục tiêu để chúng ta phục vụ và ý kiến của dân là sự kiểm chứng cho mọi chính sách của chúng ta.

Ngoài ra, trong Báo cáo chính trị cũng đề cập đến rất nhiều điểm mới, trong đó có 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá. “Có thể nói Báo cáo chính trị đại hội lần này trên cơ sở kế thừa những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII, phát huy sự sáng tạo và được xây dựng trên cơ sở khoa học. Tôi tin tưởng rằng văn kiện Đại hội lần này sẽ là kim chỉ nam soi sáng cho sự phát triển trong 5 năm tới”, ông Lê Duy Thành nhấn mạnh.

Ông Lê Duy Thành cho biết, văn kiện Đại hội XII đã xác định 3 đột phá, văn kiện Đại hội XIII có kế thừa cũng xác định 3 khâu đột phá, đó là đột phá về thể chế, cơ chế chính sách; thứ hai là đột phá về hạ tầng và thứ ba là đột phá về công tác cán bộ. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo các đột phá của Trung ương vào thực tế của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đột phá thứ nhất là về cơ chế, chính sách. Vĩnh Phúc xác định xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực và thu hút đầu tư, tạo một nguồn lực mới, động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội. 

Đột phá thứ hai là về hạ tầng nhưng Vĩnh Phúc không dàn trải tất cả lĩnh vực hạ tầng mà tập trung xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, có bản sắc; chỉnh trang lại những đô thị hiện có và xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời lựa chọn một số điểm để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đột phá thứ ba là về công tác cán bộ. Tỉnh Vĩnh Phúc tập trung vào việc nâng cao nhận thức tư tưởng, hun đúc ý chí khát vọng trong đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó là chấn chỉnh, sốc lại đội ngũ, thực hiện tốt Luật Công chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả đầu ra và lấy sản phẩm cụ thể để đánh giá cán bộ. Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm hoặc không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Lưu Hiệp